Haminan pursiseura ry:n säännöt

 1. Seuran nimenä on Haminan Pursiseura ry ja sen kotipaikkana on Haminan kaupunki. Seuran tarkoituksena on hyvän merimiestavan ja jäsentensä purjehdustaidon sekä merenkulkutaidon ja –tiedon edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kilpailuja, eskaadereita sekä koulutustilaisuuksia ja muita samantapaisia tilaisuuksia, jotka palvelevat 2 momentin tarkoituksen saavuttamiseen tähtääviä pyrkimyksiä. Toimintansa tukemiseksi seuralla on oikeus omistamassaan huoneistossa harjoittaa ravintolatoimintaa.
 2. Yhdistyksen lippu on Valtioneuvoston vahvistama ja sen käyttämisestä säädetään tarkemmin yhdistyksen vahvistamissa lippuohjeissa.
 3. Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen yhdistyksen hallitukselle esitetty ja sen hyväksymä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa kutsua erityisesti yhdistyksen tarkoitusperiä edistäneitä henkilöitä. Ainaisjäseneksi voi yhdistyksen hallitus kutsua seuratoiminnassa ansioituneita henkilöitä.
 4. Yhdistyksen jäsenet ovat yhdistyksen menoja varten velvolliset suorittamaan liittymis- ja vuotuiset jäsenmaksut, joiden suuruus kutakin seuraavaa toimintavuotta varten määrätään syyskokouksessa. Kunnia- ja ainaisjäsenet ovat vapautetut edellä mainituista maksuista yhdistykselle.
 5. Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, kunniaa tai hyviä tapoja vastaan. Ne jäsenet, jotka ovat jättäneet vuosimaksunsa suorittamatta ja siten yhdistyksestä erottautuneet, on hallitus oikeutettu poistamaan jäsenluettelosta, mutta näin erotettu jäsen voi uudelleen saavuttaa jäsenyyden sillä tavoin kuin 3. pykälässä on mainittu.
 6. Yhdistyksen jäsenten hallitukselle ilmoittamat alukset merkitään vuosittain yhdistyksen veneluetteloon, sitten kun ne toimitetun katsastuksen nojalla ovat tulleet siihen hyväksytyksi. Merkinnästä annetaan aluksen omistajalle erityinen alustodistus.
 7. Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa sekä sen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja eli kommodori ja varapuheenjohtaja eli varakommodori, jotka ovat vuorovuosina erovuorossa. Puheenjohtaja valitaan ensimmäisellä kerralla kahdeksi vuodeksi ja varapuheenjohtaja yhdeksi vuodeksi. Lisäksi hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä, joiden toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallitus valitsee yhdistykselle tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi neljä (4) sen jäsentä on saapuvilla. Yhdistyksen tilit päätetään joulukuun 31. päivänä ja ne on jätettävä yhdistyksen valitsemille tilintarkastajille ennen seuraavan vuoden tammikuun 31. päivää.
 8. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
 9. Yhdistys kokoontuu vuosittain kaksi kertaa varsinaisiin kokouksiin, kevätkokoukseen helmi-maaliskuun aikana ja syyskokoukseen lokakuun aikana. Jäsenet kutsutaan yhdistyksen kokouksiin sanomalehti-ilmoituksella vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

Kevätkokouksessa

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä.
 2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 3. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vahvistetaan tilinpäätös
 4. Esitetään tilintarkastajien kertomus ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa

 1. Valitaan kokouksessa puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä
 2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa tilikautta varten
 4. Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksuista
 5. Hyväksytään talousarvio seuraavaa tilikautta varten
 6. Valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraavaksi tilikaudeksi
 8. Valitaan kilpailu-, protesti- ja katsastus- ja mittauslautakunnan puheenjohtajat sekä juniori- ja moottorivenetoimikunnan puheenjohtajat sekä satamakapteeni ja telakointiyhdysmies
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen, milloin se pitää sitä tarpeellisena tai 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten kirjallisesti hallitukselta pyytää.

 1. Puhe- ja äänivalta yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä sekä yhdistyksen kunnia- ja ainaisjäsenillä. Yhdistyksen ja sen hallituksen sekä lauta- ja toimikuntien kokouksissa tapahtuvissa äänestyksissä ratkaisee äänten yksinkertainen enemmistö, paitsi niissä erikoistapauksissa, joista mainitaan 13. pykälässä. Äänten sattuessa tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisijana on arpa. Vaalit toimitetaan umpilipuin.
 2. Kokouksen päätöksellä yhdistys voi perustaa jaostoja, joiden säännöt ja toimintaohjeet yhdistyksen kokous vahvistaa hallituksen valmisteleman ehdotuksen pohjalta.
 3. Lähempien säädösten tai ohjeiden tekeminen yhdistyksen sisäiseen hallintoon sekä kilpailuihin ynnä muihin nähden olkoon hallituksen toimena, ja olkoot sellaiset säännökset, niin pian kuin ne ovat yhdistyksen kokouksessa vahvistetut, sitovia yhdistyksen kaikille jäsenille, kunnes ne samalla tavalla ovat kumotut tai muutetut.
 4. Jos vähintään viisi (5) yhdistyksen jäsentä kirjallisesti ehdottaa hallitukselle muutoksia näihin sääntöihin, jättää hallitus esityksen sekä oman lausuntonsa siitä yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Sääntöjen muuttamisesta ja sen purkamisesta on tehtävä yhdenmukainen päätös kahdessa, vähintään kuukauden väliajan kuluttua pidetyssä kokouksessa ja vaaditaan päätöksen pätevyyteen 2/3 kokouksessa annetuista äänistä.
 5. Seuran purkautuessa on sen omaisuus jätettävä jollekin julkiselle yhdistykselle käytettäväksi merenkulkua koskevan harrastustoiminnan edistämiseen yhdistyksen omalla paikkakunnalla.
 6. Soveltuvissa kohdissa ovat muuten voimassa yhdistyslain määräykset.